Skip to content
10/09/15
Fuji
Photo

Kazuyoshi Hoshino, Benoît Tréluyer

Kazuyoshi Hoshino, mentor of Benoît Tréluyer, visited the Audi pits on behalf of Racing On

Image No: A1510057
Copyright: Shimpei Suzuki
Rights: Shimpei Suzuki
Back to top